Etiketaren artxiboa: mintzamena

Ahozko edo Mintzamen proba B2, C1 (prueba oral euskera)

MINTZAMEN PROBA GAINDITZEKO AHOLKUAK MINTZAMENA HABE DEIALDIA EREDUAK C1 LAGUNTZA

Ahozko proba gainditu nahi duzu? (HABE, IVAP, Hizkuntza Eskola…) Hemen trikimailu eta gomendio onenak ikusiko dituzu.

[info en castellano, haz click aquí]

Zer egin behar duzu proban? Zenbat denbora? [Mintzamen proba B2 mailan].

 • Aurkezpena: nor zara, zure familia, lana, zaletasunak… zuk aukeratu. (Zuk minutu 1 + beste 1´ beste ikasleak)
 • Zuk bakarrik hitz egin (bakarrizketa), eman dizuten fitxa bati buruz: (Ikasle bakoitzak 3-4´+ beste ikasleari galdera bat gaiaren inguruan). Normalean, 2-3 irudi daude, 3-4 lerro eta galdera batzuk. Prestatzeko 10´inguru izaten duzu.
 • Beste pertsona batekin hitz egin (elkarrizketa). Interakzioa: 5-6´. Normalean, egoera (situazio) fiktizio bat planteatzen da eta fitxa bat dute 2 ikasleek, esaldi batekin eta 6 irudirekin.
Bakarrizketa C1. Iritzi artikulu bat izan ohi da. Galdera tipikoak: azpimarratu ideia nagusiak eta zure iritzia eman.

Zer baloratzen da mintzamen proba hauetan?

 • Egokitasuna (%10): azterketa-fitxan planteatzen den gaiari ondo lotuta egon.
 • Koherentzia eta Kohesioa (%20): Ideia nagusiak eta 2. mailakoak lotu. Diskurtsoaren garapena eta antolaketa modu logikoan planteatu.
 • Jariotasuna -fluidez- (%25): erritmo, abiadura, pausak. Naturala izan.
 • Aberastasuna (%20): Hizkuntz baliabideak (errekurtsoak): hitz, aditz eta egitura (estruktura) aberatsak erabili. Sinonimoekin jolastu.
 • Zuzentasuna (%25): Gramatikaren arauak errespetatu→ deklinabidea, aditza, ordena, egiturak, erabilitako hitzak (lexikoa), azentua.

Trikimailuak MINTZAMENA HABE DEIALDIA EREDUAK C1 LAGUNTZA

“Lasai egin eta ondo egingo duzu”: gomendio hori ez da nahikoa. Badaude gomendio zehatzagoak eta eraginkorragoak (efikazagoak). Zer esan eta nola esan, errazagoa izan ahal da hurrengoekin.

 • Buruz ikasitako esaldiak. Estandarrak eta neutroak badira. Adibidez; “gai oso interesgarria da, izan ere hedabideetan maiz agertzen da. Baina ni, egia esan, ez naiz oso aditua” edozein gairekin bota daiteke. Edozeinekin. 

(Askoz esaldi gehiago dago)MINTZAMENA HABE DEIALDIA EREDUAK C1 LAGUNTZA

 • Egitura (estruktura): aurreko esaldi horiek antolatzen badituzu, askoz errazagoa izango da zure gaiaren azalpena egitea. Izugarri errazagoa. Ikasleek egitura hori ikasten dutenean, konfiantza eta segurtasuna irabazten dute. Nik ehunka ikasleri lagundu diet. Eta haiek eskertzen dute.
 • Hitz gakoak: hitz batzuk beti aipatu daitezke eta aberastasun handiagoa lortu ahal duzu (nezake, ondo legoke, hausnarketa…). Horrela, beste ikasleengandik ezberdinduko zara. Eta gainditzeko posibilitateak pilo bat handitu.

Trikimailu guztiak hemen daude: EUSKARAGARA.NET

MINTZAMENA HABE DEIALDIA EREDUAK C1 LAGUNTZA
Elkarrizketa C1. Bakoitzak ideia bat defendatu behar du.

Azteketan, 2 ikasle aztertzen dira eta 2 aztertzaile egoten dira.

Nola praktikatu azterketa gainditzeko?

Gramatika eta hiztegia ikasi eta menperatzen hasten zarenean, praktikatzen hasten zara (klasean eta klasetik kanpo). Azterketa prestatzen hasten zarenean, ordea, praktika hori azterketa simulakroa egitera bideratu behar duzu. Horretarako hainbat modu daude:

Zuk gai bat prestatu. Ondoren, 1) grabatu telefonoan edo 2) eskemarekin zuzenean bota. Norbaitek (ahal bada irakasle bat edo euskaraz ondo dakienak) zuzendu behar dizu eta proposamenak egin hobetzeko. 2 modutan:

 • Zuk hitz egin eta berak ez zuzendu momentuan, baina orri batean akatsak eta oharrak apuntatu. Bukatu ondoren komentatu banan banan.
 • Hitz egiten duzun bitartean, zuzendu edo lagundu.

Probaren 2 atalak praktikatu behar dira (bakarrizketa eta elkarrizketa).

Hobeto hitz egiten da, hitz eginez. Baina mintzamen proban hobekuntza egoteko, irakurtzea, idaztea eta entzutea ere baliagarria da. Hiztegia freskoago edukiko duzu eta errazago aterako zaizu. Zenbat eta murgilduago egon euskaraz, orduan eta hobeto zuretzat.

Euskaragara.net-en gomendio eta ariketa gehiago duzu.

Azterketa adibideak edo ereduak:

–> B2 Maila

HABE 2 MINTZAMEN PROBA (bakarrizketa). 4 gai

HABE 2 elkarrizketa gaiak, bat-batekoak

 

–> C1 maila:

C1 Bakarrizketa-4gai

–>Aprobar AHOZKO proba, MINTZAMENA (prueba oral) B1, B2, C1

¿Quieres aprobar el ahozko o mintzamena B1 B2 C1? (HABE, IVAP, Hizkuntza Eskola/Escuela de Idiomas…) Soy aztertzaile (examinador) de esas pruebas y te presento trucos y consejos.

¿Qué se tiene que hacer en la prueba oral? ¿Durante cuánto tiempo? [Te pongo un ejemplo de nivel B2].

Presentación: quién eres, tu familia, trabajo, aficiones… Normalmente puedes elegir, así que puedes llevarlo preparado. (Tú 1 minuto + otro minuto para el otro examinado)
-Los ultimos años no suelen pedir esto, porque todo el mundo lo aprendía de memoria.-
 • Hablar tú solo (bakarrizketa o monólogo), sobre la ficha que ten han dado: (Cada alumno 3-4´+ una pregunta al otro examinado sobre lo que se acaba de hablar). Normalmente, hay 2-3 imagenes, 3-4 lineas escritas para que leas y algunas preguntas. Sueles tener en torno a 10´para preparalo.
 • Hablar con el otro examinado, interactuando (elkarrizketa o conversación). Duración: 5-6´. Normalmente, plantean una situación ficticia y los 2 examinados ven a la vez una ficha, con una frase y 6 imagenes:APROBAR AHOZKO MINTZAMENA B1 B2 C1
APROBAR AHOZKO MINTZAMENA B1 B2 C1
Bakarrizketa.
APROBAR AHOZKO MINTZAMENA B1 B2 C1
Elkarrizketa (2 pertsona). En esta ficha tienes insertado lo que pide el aztertzaile. Cada imagen está explicada, pero normalmente no aparece nada.

¿Qué se valora en estas pruebas orales?

 • Egokitasun -Adecuación- (10%): ajustarse a lo que plantean en la ficha del examen.
 • Koherentzia y Kohesioa (20%): Unir ideas de 2º y 1er nivel. Plantear de modo lógico el desarrollo discursivo.
 • Jariotasun –Fluidez– (25%): ritmo, velocidad, pausas. Ser natural.
 • Aberastasun –Riqueza– (20%): Recursos lingüíticos⇒ usar vocabulario, verbos y estructuras ricas. Jugar con los sinonimos.
 • Zuzentasun –Correción– (25%): Respetar la normas gramaticales→ deklinaciones, aditz -verbo-, orden, estructuras, vocabulario (léxico), acentuación.

Trucos, triquiñuelas o “trikimailu“s

“Estate tranquila y lo harás bien”: esta recomendación no es suficiente. Existen recomendaciones más concretas y eficaces. Qué decir y Cómo decir, puede ser más fácil con lo siguiente:

 • Frases aprendidas de memoria. Si son estandar y neutras. Ejemplo: “Gai oso interesgarria da, izan ere hedabideetan maiz agertzen da. Baina ni, egia esan, ez naiz oso aditua” (Este tema es muy interesante, ya que es frecuente en los medios de comunicación. Pero, la verdad, no soy un experto). Se puede usar con cualquier tema. Con cualquiera. 

(Existen muchísimas mas frases)

 • Estructura: si las frases anteriores las organizas bien, será mucho mas fácil explicar el tema. Muchísimo más fácil. Los alumnos, al aprender las frase y estructura, cogen seguridad y confianza. Yo personalmente he ayudado a cientos de alumos. Y me lo han agradecido inmensamente.
 • Palabras clave: algunas palabras siempres se pueden usar y conseguir riqueza (nezake, legoke…). Así, te distinguirás de los demás alumnos. Y aumentarás un montón tus posibilidades de aprobar.

Todos los trucos en: EUSKARAGARA.NET

APROBAR AHOZKO MINTZAMENA B1 B2 C1En el examen, suele haber 2 examinadores y 2 personas examinadas.

APROBAR AHOZKO MINTZAMENA B1 B2 C1

¿Cómo practicar para aprobar el examen oral?

Cuando empiezas a dominar el vocabulario y la gramática, empiezas a lanzarte (en clase y fuera de clase). Cuando comienzas a practicar el examen, sin embargo, tienes que encaminar esa práctica al simulacro de examen. Para eso tienes diversos modos:

Prepara un tema. A continuación, 1) grábalo en el teléfono o 2) échalo directamente con tu esquema. Te lo tiene que corregir y proponer mejoras alguien (si es posible un irakasle -profesor- o alguien que sepa bien euskera). 2 modos:

 • Hablas tú y esa otra persona no te corrige al momento, pero te apunta los fallos o te hace anotaciones. Una vez terminado, comenta tus fallos o las anotaciones, una a una.
 • Según vas hablando, te corrige y ayuda -por ejemplo, proponiendo la palabra o estructura que buscas-.

Se deben practicar ambas pruebas (bakarrizketa y elkarrizketa).

 

Se aprende a hablar hablando. Pero para notar una mejora en tu examen oral, es muy válido el leer, escuchar o escribir en ese idioma. Tendrás mas fresco el vocabulario y te saldrá mas fluidamente. Cuanto mas sumergido estés en el idioma, mejor para ti.

Mas consejos y ejercicios en Euskaragara.net